DANA BİFTEK

79.50

Kg

DANA BONFİLE

87.00

Kg

DANA KIYMA

56.50

Kg

DANA KUŞBAŞI

59.50

Kg

DANA NUAR

68.50

Kg

DANA PARÇA ET

67.00

Kg

DANA SOTE

69.50

Kg

YEMEKLİK KIYMA

47.50

Kg

Ekobaymar