BANVİT BAGET KG
24,95
BANVİT BONFİLE GÖGÜS KG.
29,90
BANVİT IZGARA TAVA KG
44,95
BANVİT PİRZOLA KG
27,95
BANVİT SARMA KG
27,50
BANVİT TÜM PİLİÇ KG.
16,95
BEYPİLİÇ BAGET KG
23,90
BEYPİLİÇ BUT IZGARA KG
40,75
BEYPİLİÇ KANAT KG.
45,30
BEYPİLİÇ SARMA KG
27,45

Mobil deneyim için

Ekobaymar